Golem Slasher

The golems is coming! SLASH Them!
Slash them to kill